جواب نگارش چهارم صفحه 100 و 101 مدرسه ی هوشمند

صفحه100و101

1-محمّد پس از بازگشت از ری،چه کرد؟

بیمارستانی تاسیس کرد و در آنجا علاوه بر مداوا و درمان بیماران،به تربیت دانشجویان زیادی پرداخت.

2-چرا محمّد به«رازی» شهرت پیدا کرد؟

در شهر ری به دنیا آمده بود.

3- دو مورد از صفات رازی را بنویسید.

اخلاق نیکو و خوش رفتاری با بیماران

4-چرا نویسنده در سطر چهارم متن، کلمه ی«زیرا»را به کار برده است؟

برای بیان دلیل جمله ی قبل از خود.

5-برای این متن یک عنوان مناسب بنویسید.

محمد بن زکریای رازی،ستاره بی بدیل آسمان علم ایران

دکمه بازگشت به بالا