جواب نگارش چهارم صفحه 10 آفریدگار زیبایی

صفحه 10

1-کلمه های زیر را در متن درس پیدا کنید و از روی جمله هایی که این کلمه ها در آن به کار رفته اند با خط خوانا بنویسید. جهان افروز-هلو-رنگ آمیزی-تاب-ارغوانی

خورشید جهان افروز از پشت ابرهای سفید،نقّاشی تابستان را تماشا کرد.

نخست دستی به شاخه های درختان هلو،بادام،سیب و درختان دیگر برد.

تابستان با رنگ سبز تیره،سراسر جنگل را رنگ آمیزی کرد.

شاخه ها تاب نیاوردند و به سوی زمین،خم شدند.

برخی را به رنگ ارغوانی و بعضی دیگر را به رنگ قرمز روشن درآورد.

2-با توجه به متن درس با هر گروه از حروف درهم ریخته،یک کلمه بسازید.

ط،ه،ق،ر=قطره    و،ب،ن،ص،ر=صنوبر     ع،ز،ر،م،ا=مزارع

دکمه بازگشت به بالا