جواب نگارش چهارم صفحه 58 باغچه ی اطفال

نگارش چهارم صفحه58

1-با توجه به متن درس واژه ها را کامل کنید.

سرگذشت-خویش-اقامت-خشنود-نمی پذیرند-اطفال-تصویر-استاد

2-با توجه به متن درس،جاهای خالی را با کلمه های مناسب کامل کنید.

حرفه ی -طاق-طبع-راضی-فراوان-برگزیده

3-نمودار جمله های زیر را رسم کنید.

حکیم اندیشید.

اندیشید
حکیم

مینا خندید.

خندید
مینا

مهرداد خوابید.

خوابید
مهرداد
دکمه بازگشت به بالا