جواب نگارش پنجم صفحه 95 و 96 کار و تلاش

صفحه95و96

3-براي واژه های داخل جدول،پرسش هاي مناسب بنويسيد.

1-آفریننده ی تمام کائنات

2-مترادف مشهور

3- کسی که به ما علم می آموزد.

4- …… کشیدن بسیار سخت است.

5- ما باید از خدا بابت نعمت های فراوانش …….. باشیم.

6-جایی که کوه فراوان دارد.

7-مأیوس نشده

8-کسی که صبور است.

دکمه بازگشت به بالا