آخرین خبرها

جواب نگارش پنجم صفحه 94 کار و تلاش

صفحه94

2-مانند نمونه،نمودار مربوط به هر جمله را رسم کنید.

جمله: جوانی آرزوی رفتن به خانه ی کعبه را در سر داشت.

جوانی آرزوی رفتن به خانه ی کعبه را در سر داشت

جمله:پدر و مادرم شوق آموختن را در من به وجود آوردند.

پدر و مادرم شوق آموختن را در من به وجود آوردند

حتما ببینید

جواب نگارش ششم صفحه 13 معرفت آفریدگار

صفحه13 1-بهـار و زیبایی های آن را با کلامی زیبا توصیف کنید.در متن خود از …