جواب نگارش پنجم صفحه 91 کار و تلاش

صفحه91

اكنون شما شكل كامل شده ی واژه های زير را بنويسيد.

گه: گاه

کای: که ای

بُد: بود

وزان: و از آن

کز: که از

بُرون: بیرون

با توجه به متن درس«كار و تلاش»جدول زير را كامل كنيد.

یک بیت که لحن خبری دارد.

ز هر گردی،برون افتادی از راه                 ز هر بادی،پریدی چون پَرِ کاه

یک بیت که لحن پرسشی دارد.

به تندی گفت:«کای مسکین نادان          چرایی فارغ از ملک سلیمان؟»

یک بیت که علامت«،»دارد.

بیا زین ره،به قصر پادشاهی                  بخور در سفره ی ما،هر چه خواهی

یک بیت که دو جمله با نشانه ی ربط «که»به هم متصل شده باشند.

نیفتد با کسی ما را سر و کار                که خود،هم توشه داریم و هم انبار

دکمه بازگشت به بالا