جواب نگارش پنجم صفحه 90 کار و تلاش

صفحه90

2-کلمه های زیر را مانند نمونه دسته بندی کنید:

نظر،ناظر،نظارت

تجسّم،جسم،مجسّمةاجسام

عاقل،معقول،عقل

تدبیر،مدبّر،تدابیر

قناعت،قانع

3-مانند نمونه واژه های جمله های زیر را مرتّب کنید.

مکش بیهوده این بار گران را                       این بار گران را بیهوده مکش

ز مور آموز رسم بردباری                             ز مور رسم بردباری آموز

بکوش اندر بهار زندگانی                             اندر بهار زندگانی بکوش

بخور در سفره ی ما،هر چه خواهی              در سفره ی ما،هر چه خواهی،بخور

دکمه بازگشت به بالا