جواب نگارش پنجم صفحه 9 تماشاخانه

صفحه9

3-شش واژه ی مخالف یا متضادِ هم بنویسید و آنها را دو به دو در یک جمله به کار ببرید. 

سیاه-سفید:با پیشرفت علم تلویزیون های رنگی جای تلویزیون های سیاه و سفید را گرفت.

تاریک-روشن: برای عبور از خیابان ها به هنگام  شب و تاریک شدن هوا،لباس رنگ روشن بپوشید.

روز-شب: شب ها و روز های سختی در انتظارمان است.

جاهای خالی را با یکی از نشانه های ربط«اما،ولی،چون،زیرا،سپس،بعد»پر کنید.

امّا-ولی

زیرا-چون

چون

امّا-ولی

سپس

سپس-بعد

چون

دکمه بازگشت به بالا