آخرین خبرها

جواب نگارش پنجم صفحه 89 کار و تلاش

نگارش پنجم صفحه89

1-با توجه به متن درس،جدول ها را با واژه هایی که دارای نشانه های زیر هستند،کامل كنيد.

ح ه
راحت هشیار
غ ق
فارغ قناعت
س ص
سلیمان قصر
ز ذ
زندگانی رهگذار

حتما ببینید

جواب نگارش ششم صفحه 13 معرفت آفریدگار

صفحه13 1-بهـار و زیبایی های آن را با کلامی زیبا توصیف کنید.در متن خود از …