آخرین خبرها

جواب نگارش پنجم صفحه 87 و 88 وقتی بوعلی،کودک بود

صفحه87و88

با استفاده از کتاب ها و منابع مناسب،درباره ی یکی از موضوع های زیر تحقیق کنید و به صورت گزارشی بنویسید.

پیشگیری از بیماری-منابع آب آشامیدنی-نقش دانشمندان در زندگی انسان

موضوع:منابع آب آشامیدنی

آب یک منبع حیاتی است که معمولا از محدودیت خاصی برخوردار است آب شیرین موجود در محدوده جغرافیایی خاص تقریبا ثابت و جوابگوی جمعیت محدودی است.

منابع آب شرب  را می‌توان به سه دسته تقسیم نمود:

منابع آب سطحی

منابع آب زیرزمینی

آب های شور

1-منابع آب سطحی

آب هایی که در قالب آب باران، آب رودخانه، آب دریاچه‌های طبیعی یا سدهای ذخیره‌ای و قنات ها در طبیعت موجود هستند و در صورتی که  بهسازی، نگهداری و بهره برداری آن‌ها با در نظر گرفتن بحث های اقتصادی و فنی مقدور باشد به عنوان منابع آب آشامیدنی انتخاب می شوند.

2-منابع آب زیرزمینی

منابعی نظیر چشمه سارها، آب چاه‌های کم‌عمق، چاه‌های عمیق، چاه‌های جاری و آب حاصل از کانال‌های ساخته‌شده منابع آب زیرزمینی را تشکیل می‌دهند.                                  اکثر اجتماعات شهری و روستایی ایران از منابع آب‌های زیرزمینی بهره‌برداری می‌کنند. در دو دهه اخیر چندین طرح بزرگ و متوسط انتقال آب‌های سطحی منابع دوردست نیز تهیه و اجراشده است. منبع اصلی آب آشامیدنی شهرهایی مانند مشهد،شیراز،تبریز،بندرعباس، کرمانشاه،کرمان و بخشی از تهران از منابع آب زیرزمینی است.

ویژگی های آب زیرزمینی در مقایسه با آب های سطحی

 آب‌های زیرزمینی امکان آلودگی کمتری دارند.

 میزان تبخیر از آب‌های زیرزمینی بسیار ناچیز است.

 امکان استفاده از آب‌های زیرزمینی معمولا در اغلب مناطق وجود دارد.

آب های زیرزمینی عموما دارای ترکیب شیمیایی ثابتی هستند.

 معمولاً آب‌های زیرزمینی نیازی به تصفیه فیزیکی برای مصارف مختلف ندارند.

 آب‌های زیرزمینی غالبا بی‌رنگ و فاقد مواد تیره کننده می‌باشند.

 دمای آب‌های زیرزمینی در طول سال تغییرات زیادی ندارند.

 آب‌های زیرزمینی کمتر تحت تاثیر خشکسالی های کوتاه‌مدت قرار می‌گیرند.

 آب‌های زیرزمینی معمولا عاری از میکرو ارگانیسم‌ بیماری‌زا می‌باشند.

3-منابع آب شور

بالاخره در شرایطی که هیچ‌کدام از منابع فوق جهت دستیابی به آب شیرین مقدور نباشد سومین منبع عبارت خواهد بود از آب دریاها و دریاچه‌های شوری آب‌های شور زیرزمینی.امروزه کشورهای حاشیه حوضه خلیج‌فارس به دلیل نبود منبع آب شیرین مجبور به استفاده از آب‌های شور مثل آب دریا هستند؛که در همین راستا از روش اسمز معکوس برای شیرین سازی آب استفاده می‌کنند.

حتما ببینید

جواب نگارش ششم صفحه 13 معرفت آفریدگار

صفحه13 1-بهـار و زیبایی های آن را با کلامی زیبا توصیف کنید.در متن خود از …