جواب نگارش پنجم صفحه 82 کاجستان

صفحه82

3-پاسخ هر سؤال را در خانه های خود بنويسيد و رمز جدول را پيدا كنيد.

1 ع و د
2 ف ر م ا ن
3 ن ک و ه د ه
4 ر ن گ ی ن ک م ا ن
5 ا ر ز ش م ن د
6 ش ج ا ع ت
7 ق ا ب

رمز جدول: امام زمان

دکمه بازگشت به بالا