آخرین خبرها

جواب نگارش پنجم صفحه 81 کاجستان

صفحه81

2-در جاهای خالی کلمه هایی بنویسید که درباره ی اسم قبل از خود توضیح دهند.

باد تندی بر صحرا می وزید و خار و خاشاک را با خود به هر سو می برد.راه طولانی بچّه شیر را خسته و بی رمق کرده بود.

غذای لذیذ مادرم را خورده بودم و توی رختخواب نرمم خوابیده بودم.

ته نهر پر از سنگریزه بود و لا به لای سنگریزه ها پر از ماهی های زیبا و رنگارنگ و کوچک بود.

پیرزن مهربان و مهمان نواز بود.

حتما ببینید

جواب نگارش ششم صفحه 13 معرفت آفریدگار

صفحه13 1-بهـار و زیبایی های آن را با کلامی زیبا توصیف کنید.در متن خود از …