جواب نگارش پنجم صفحه 79 کاجستان

صفحه79

1-با توجه به شعر درس،به پرسش هاي جدول زير،پاسخ دهيد.

نام داستان: کاجستان

شخصیت های داستان:  کاج-کاج همسایه-رهگذران-باد-ابر

داستان در چه محلّی اتفاق افتاده است؟ خارج از ده در کنار خطوط سیم پیام

داستان در چه زماني رخ داده بود؟ روزی از روزهای پاییزی

نظر شما درباره ی كاج همسايه چيست؟ کاج همسایه،یار و همراه دوران سخت بود و با مهربانی از دوستش حمایت کرد و در سختی ها او را تنها گذاشت.

2-با جابه جا كردن اجزای جمله،بيت های زير را مانند نمونه،به زبان ساده بازگردانيد.

شعر:می رسد فصل بهاری جاودان          فصلی از عطر و گل و شعر و سرود

بازگردانی:  فصل بهاری جاودان از عطر و گل و شعر و سرود می رسد.

شعر:کاج همسایه گفت با نرمی:                   دوستی را نمی برم از یاد

بازگردانی:  کاج همسایه با نرمی گفت:دوستی را از یاد نمی برم.

دکمه بازگشت به بالا