آخرین خبرها

جواب نگارش پنجم صفحه 78 کاجستان

نگارش پنجم صفحه78

1- با حروف در هم ریخته ی هر ردیف،یک واژه بسازید. 

تازیانه

رهگذران

تحمّل

2-از روی بیت هایی که کلمه های زیر در آنها به کار رفته،یک بار بنویسید.

تأمّل: گفت:«ای آشنا،ببخش مرا     خوب در حال من،تأمّل کن

اتّفاق: شاید این اتّفاق هم روزی      ناگهان از برای من افتاد.»

خطوط: در کنار خطوط سیم پیام      خارج از ده،دو کاج روییدند

3-در هر یک از جمله های زیر،واژه ی«چون»به چه معنی است؟ 

مادران چون گل های باغ بهشتند← چون یعنی: مثل-مانند

مسافرت را دوست دارم چون چیزهای جدید می آموزم. ← زیرا

دانه های شبنم چون مرواریدهای غلتان روی برگ ها نشسته بودند .← مثل-مانند

چون صدای دریا آرامش بخش بود،ساعت ها کنار آن می نشست.← به این دلیل که

حتما ببینید

جواب نگارش ششم صفحه 13 معرفت آفریدگار

صفحه13 1-بهـار و زیبایی های آن را با کلامی زیبا توصیف کنید.در متن خود از …