جواب نگارش پنجم صفحه 74 شجاعت

صفحه74 

2-با توجه به متن درس جاهای خالی را کامل کرده،واژه ی موردنظر را بنویسید.

قدرت-عاقبت-تصادفخطرناک-حوادث

3-نمودارهای زیر را کامل کنید. 

قدرت تصمیم گیری=قدرت+ــِـ+تصمیم گیری

پدیده ی ترسناک=پدیده+یِ+ترسناک

فضای باغ=فضا+یِ+باغ

حتما ببینید

جواب نگارش ششم صفحه 13 معرفت آفریدگار

صفحه13 1-بهـار و زیبایی های آن را با کلامی زیبا توصیف کنید.در متن خود از …