جواب نگارش پنجم صفحه 70 روزی که باران می بارید

صفحه70

الف)جمله  های زير را با دقت بخوانيد و به ترتيب درست،شماره گذاری كنيد.

6 صاحب مغازه پرسيد:«نردبان چه؟»طوطی ها عاشق نردبان هستند. 

10 به محض اينكه تاب بخورد،حرف زدنش تحسين همه را برمی انگيزد. 

15 صاحب مغازه با تعجّب گفت:«واقعاً متأسّفم،حتی يک كلمه هم حرف نزد؟»

1  فردی يک طوطی خريد؛امّا روز بعد،آن را به مغازه برگرداند.

4 فرد يک آينه خريد و رفت. 

16 فرد پاسخ داد:«چرا،درست قبل از مردنش با صدای ضعيفی پرسيد:مگر در آن مغازه غذايی برای طوطی ها نمی فروختند؟» 

12 وقتی روز چهارم خريدار وارد مغازه شد،

2 به صاحب مغازه گفت:«اين پرنده صحبت نمی كند.»

13 چهره اش كاملاً تغيير كرده بود.

3 صاحب مغازه پرسيد:«آيا در قفسش آينه ای هست؟طوطی ها عاشق آينه اند.».

7 فرد يک نردبان خريد و رفت.

14 او گفت:«طوطي مرد!»

11 فرد با بي ميلی يک تاب خريد و رفت.

9 صاحب مغازه برای سومين بار پرسيد:«آيا طوطی شما در قفسش تاب دارد؟نه؟خوب
مشكل همين است.»

5 او روز بعد بازگشت و گفت:«طوطی هنوز صحبت نمي كند.»

8 امّا روز سوم باز هم آن فرد آمد. 

دکمه بازگشت به بالا