جواب نگارش پنجم صفحه 69 روزی که باران می بارید

صفحه69

2-ده واژه را که از نظر شما ارزش املایی دارند،از متن درس انتخاب کرده و بنویسید.

رهگذر-صندلی-مخصوصاً-انتظار-پیغام-لذّت-خداحافظی-منظور-صاحب الزّمان-دکّان

3-معنی هر واژه را بنویسید و هر یک را در جمله ای به کار ببرید.

«روان نویس»یعنی:آنچه که روان می نویسد.

جمله:  هنوز هم روان نویسی که معلّم کلاس پنجمم به من یادگاری داده بود را دارم.

«نامه نویس»یعنی:شخصی که نامه می نویسد.

جمله: نامه نویس دربار با لحنی تهدیدآمیز نامه ای از زبان پادشاه،برای حاکم ولایت نوشت.

دکمه بازگشت به بالا