جواب نگارش پنجم صفحه 68 روزی که باران می بارید

نگارش پنجم صفحه68

1-مانند نمونه،با توجه به متن درس،واژه ها را کامل کنید:

بی اختیار بی اختیار
خوش نویس خوش نویس
ره گذر رهگذر
خدا حافظی خداحافظی
دکمه بازگشت به بالا