جواب نگارش پنجم صفحه 66 نقش خردمندان

صفحه66

3-مسابقه ی کلاسی
با توجه به تابلوهای راهنما،جاهاي خالي را پر كنيد.

1ـ معني واژه ی« فربه»

چاق

2ـ در قديم به پزشكان ميگفتند.

طبیب

3-مدرسه ی معروفی که نظام الملک تاسیس کرد.

نظامیه

4-نويسنده ی حكايت بوعلی و بانگ گاو.

نظامی عروضی

5-تابلوی معروف استاد فرشچيان.

عضر عاشورا

6-نگاهی که با مهر و محبت همراه است.

محبت آمیز

7ـ رصدخانه ی مراغه را او ساخت.

خواجه نصیرالدّین

8ـ منظور از سرای اميد.

ایران

9ـ واژه ای از درس«نقش خردمندان»كه با«گاه»همراه است.

خرد

10-واژه ی سه حرفی هم معنی«انديشه»

فکر

دکمه بازگشت به بالا