آخرین خبرها

جواب نگارش پنجم صفحه 65 نقش خردمندان

صفحه65

2-مانند نمونه،اصلی ترین بخش جمله را مشخص کنید.

چو فرزند را دید،مویش سپید           بشد از جهان،یکسره ناامید

دانشمندان با تکیه بر لطف پروردگار و تلاش بسیار،ایران را به اوج عظمت و سربلندیرساندند .

بخندند بر من،مهان جهان                 از این بچّه در آشکار و نهان

کتاب ها در قفسه های کتاب خانه خیلی منظّم و خوش نما،چیده شده بودند.

حتما ببینید

جواب نگارش ششم صفحه 13 معرفت آفریدگار

صفحه13 1-بهـار و زیبایی های آن را با کلامی زیبا توصیف کنید.در متن خود از …