جواب نگارش پنجم صفحه 53 نامِ نیکو

نگارش پنجم صفحه53

1-با توجه به متن درس،جاهای خالی را پر کنید.

تحسین آمیز-تشویقش-مراقب-غرور-نام آشنا-کارهای او

2-متن درس را با دقت بخوانید و واژه هایی را که از دو کلمه یا بیشتر تشکیل شده است،بنویسید. 

جست و جو گر-شبانگاه-گفت و گو-خیال انگیز-زاینده رود-گل دسته-هم کلاسی-پرکار-کم حرف-قلم مو-کارگاه-دلنشین-جلال الدین-خوش حالی-سپیده دم-تحسین آمیز-سرمشق-     رو به رو- نیم رخ-نام آشنا-نیک نامی-هم صدا-پایدار-زرنگار

دکمه بازگشت به بالا