جواب نگارش پنجم صفحه 48 نام آوران دیروز،امروز،فردا

نگارش پنجم صفحه 48

1-با توجه به متن درس،کلمه های گروه«الف و ب»را با هم ترکیب کنید و واژه ی جدید
بسازید.

گروه الف: خوش-سپاس-نام-کتاب-پر-خدا

گروه ب:امید-فروش-آور-حافظ-نما-گزار

واژه های جدید: سپاس گزار-کتاب فروش-پر امید-خوش نما-نام آور-خداحافظ-پر فروش

دکمه بازگشت به بالا