جواب نگارش پنجم صفحه 46 دفاع از میهن

صفحه46

3-با توجه به واژه‌ های داخل جدول،به سؤال‌ های زیر پاسخ دهید.

الف)کلمه ی بین کلمه ی«حمله ور»و«برافراشته»را بنویسید. تخت جمشید

ب)سمت چپ واژه ی«عظیم»چه واژه ای است؟ با

پ)واژه ای را که بالای واژه ی«گذرگاه»است،بنویسید. عظمت

ت)زیر واژه ی«سپاه»چه واژهای قرار دارد؟ و

ث)بعد از واژه ی«برافراشته»چه واژه ای است ؟ شکوه

ج)بالای واژه ی«یکسان»چه واژه ای است؟ خیره کننده اش

چ)آخرین واژه ی سطر اول چیست؟ مرکز

ح)واژه ی سمت راست کلمه ی«اجازه»را بنویسید.  فرمانروایی

خ)زیر واژه ی«لحظه»چه واژه ای است؟ این

د)واژه ای که با کلمه ی«سر»شروع می ‌شود،چیست؟ سرزمین

ذ)فعلی را که داخل جدول وجود دارد،پیدا کنید و بنویسید. بود

ر)واژه هایی را که به دست آوردید،به ترتیب کنار هم قرار دهید و جمله ی به دست آمده را بنویسید. 

تخت جمشید با عظمت و شکوه خیره کننده اش مرکز فرمانروایی این سرزمین بود.

دکمه بازگشت به بالا