جواب نگارش پنجم صفحه 45 دفاع از میهن

صفحه45

2-به نظر شما هر یک از جمله های زیر چه پیامی دارد؟

جمله: سرود ملّی،خلاصه و فشرده ی افتخارات،عظمت ها و خواسته های یک ملّت است.

پیام: اهمیت فراوان سرود ملّی و نهفته بودن مفاهیم عمیق در دل آن

جمله:میهن دوستان تا آخرین قطره ی خون،در برابر دشمن پایداری خواهند کرد.

پیام: فداکاری افراد میهن دوست و گذشتن از جان برای حفظ سرزمینشان

جمله:صدای سرود زاغ بورها،سکوت کویر را شکست.

پیام: بلند بودن صدای زاغ بورها

دکمه بازگشت به بالا