جواب نگارش پنجم صفحه 43 دفاع از میهن

صفحه43

2-متن را با ترتيب درست بنويسيد.

حتما تا به حال به کوه رفته ای.اگر آنجا به کوه سلام کنی،صدای سلامت به خودت بر می گردد و سلام می شنوی.اگر هم به کوه حرف تند و تلخی بزنی،باز همان را به تو بر می گرداند.دنیا هم مثل کوه است.کارهای خوبمان نتیجه ی خوب دارد و کارهای بدمان نتیجه ی بد و اگر کار بدی انجام دهید،به خودتان بدی کرده اید.

3-با توجه به مفهوم متن،دو سؤال طرح كنيد و پاسخ آنها را بنويسيد.

نتیجه کارهای خوب و بدمان در دنیا چگونه است؟

کارهای خوبمان نتیجه ی خوب برایمان دارد و کارهای بدمان نتیجه ی بد.اگر کار خوبی انجام دهیم به خودمان خوبی کرده ایم و اگر بدی انجام دهیم،به خودمان بدی کرده ایم.

چرا دنیا به کوه تشبیه شده است؟

زیرا همچون کوه که تمام صداها و حرف های ما را به خودمان باز می گرداند،می تواند تمامی اعمال خوب و بدمان را به خودمان برگرداند.

دکمه بازگشت به بالا