جواب نگارش پنجم صفحه 42 دفاع از میهن

صفحه42

1-جمله های زير را با دقت بخوانيد و آنها را مرتب و شماره گذاری كنيد.

3 و سلام می شنوی.

7 كارهای خوبمان نتيجه ی خوب دارد.

5 باز همان را به تو برمی گرداند. 

1 حتما تا به حال،به كوه رفته ای. 

9 و اگر كار بدی انجام دهيد،به خودتان بدی كرده ايد. 

2 اگر آنجا به كوه سلام كنی،صدای سلامت به خودت برمی گردد. 

6 دنيا هم مثل كوه است. 

8 و كارهای بدمان نتيجه ی بد

4 اگر هم به كوه حرف تند و تلخي بزنی، 

دکمه بازگشت به بالا