جواب نگارش پنجم صفحه 41 دفاع از میهن

صفحه41

2-در متن درس،جمله هايی را كه واژه های زير در آنها به كار رفته،پيدا كنید و بنويسيد.

سردار شجاع: ايران،ميهن عزیز و دوست داشتنی،در دوران ما نیز هزاران سرباز و سردار شجاع،به خود دیده است.

خاک وطن: آیا باید تسلیم شد و چیرگی دشمن را بر خانمان دید و خواری و خفّت را به جان خرید،یا جنگید و خاک وطن را از خون خود گلگون کرد؟

شکوه خیره کننده: تخت جمشید با عظمت و شکوه خیره کننده اش،مرکز فرمانروایی این سرزمین پهناور بود.

سپاه عظیم: اسکندر که تا آن زمان در هیچ جا مانعی این گونه،در برابر سپاه عظیم خود ندیده بود،غرق اندوه شد.

3-از میان واژه های زیر،واژه هایی را که با واژه ی«دوست»ترکیب می شوند،پیدا کنید و
بنویسید.

محاصره-مال-گرامی تر-فروغ-کتاب-وطن-تسلیم-زر-ناگاه-پایداری

مال دوست:به کسی می گویند که مال و ثروت را دوست دارد.

کتاب دوست:به کسی می گویند که کتاب را دوست دارد.

وطن دوست: به کسی می گویند که وطن و کشورش را دوست دارد.

زر دوست:به کسی می گویند که زرو طلا را دوست دارد.

دکمه بازگشت به بالا