جواب نگارش پنجم صفحه 37 سرود ملّی

صفحه37

تجربه ی شنيدن كدام يک از صداهای زير را داريد؟احساس خود را از شنيدن آن بنويسيد.

صدای وزش باد پاييزی-صدای مادربزرگ-صداي سرود ملّی-صدای زنگ آخر مدرسه-صدايی كه قبال شنيده ايد و آن را دوست داريد 

شاید یکی از احساسات مشترکی که هنگام شنیدن صدای سرود ملّی در تمامی مردمان یک کشور ایجاد می شود،حس غرور و افتخار باشد.با شنیدن این سرودهای اغلب حماسی، انسان به وجد می آید و حس وطن دوستی و میهن پرستی اش به یکباره شروع به جوشش و شکوفایی می کند.از آنجا که در دل سرود ملّی هر کشوری،آرمان ها و باورهای یک ملّت نهفته است،این سرود از اهمیّت بالایی برخوردار است و تمامی میهن دوستان به هنگام شنیدن آن به احترامش سکوت می کنند و با تفکّر درباره ی جملاتش به وجد می آیند.همین که پس از پایان پخش سرودهای ملّی در دیدارهای ورزشی،ورزشکاران و تماشاگران با شدّت فراوان شروع به تشویق کردن و فریاد کشیدن می کنند خود گویای اهمیّت و جایگاه مقدّس سرود ملّی در میان افراد است.

دکمه بازگشت به بالا