جواب نگارش پنجم صفحه 36 سرود ملّی

صفحه36

1-کدام دسته از جمله های زیر با بقیه فرق دارد؟چرا؟

جمله ی اول جمله ی دوم
دستش را به طرف هندوانه دراز کرد
ولی نتوانست آن را بخورد.
با نگاهش چرخی آن طرف ها زد و به گوشه ای اشاره کرد.
سرود پایان یافت حاضران شادمانی می کردند.
حیاط قصر پر از گل بود امّا امپراتور اخم کرده بود.

جمله های دسته سوم-در سایر دسته ها دو جمله به وسیله ی حرف ربط به هم متصل شده و معنی شان ارتباط پیدا می کند.اما دو جمله ی دسته ی سوم مجزا از هم هستند.

2-درباره ی سرود ملی یک بند بنویسید و نشانه های «اما، ولي، و» را در آن به کار ببرید.

سرود ملّی نشانی از هویت و اصالت یک ملّت است و آرمان های کشور را در دل خود گنجانده است.اگرچه ممکن است این نماد ملّی در طول تاریخ تغییراتی پیدا کند امّا اصول همیشگی آن که همان باورهای ملّت است،بدون تغییر می ماند.سرود ملّی هر کشور افتخاری برای آن ملّت محسوب می شود؛بنابراین باید هنگام پخش سرود کشورهای مختلف در سالن ها و ورزشگاه ها باید به احترام آن سکوت کنیم ولی متاسفانه در سالیان اخیر دیده ایم که برخی کشورها با رعایت نکردن این موضوع بی احترامی هایی نسبت به سرود کشور عزیزمان داشته اند.

دکمه بازگشت به بالا