آخرین خبرها

جواب نگارش پنجم صفحه 35 سرود ملّی

صفحه35

2-برای هر کدام از شکل های صداهای زیر،یک واژه از متن درس پیدا کنید و بنویسید. 

صدای/ز/: اهتزاز-حاضران-عظمت-گذشته

صدای/س/: خواسته-خلاصه-ایثار

حتما ببینید

جواب نگارش ششم صفحه 13 معرفت آفریدگار

صفحه13 1-بهـار و زیبایی های آن را با کلامی زیبا توصیف کنید.در متن خود از …