جواب نگارش پنجم صفحه 35 سرود ملّی

صفحه35

2-برای هر کدام از شکل های صداهای زیر،یک واژه از متن درس پیدا کنید و بنویسید. 

صدای/ز/: اهتزاز-حاضران-عظمت-گذشته

صدای/س/: خواسته-خلاصه-ایثار

دکمه بازگشت به بالا