آخرین خبرها

جواب نگارش پنجم صفحه 34 سرود ملّی

نگارش پنجم صفحه34

1-مانند نمونه کامل کنید. 

از خود گذشته+ی=از خودگذشتگی

سازنده+ی=سازندگی

پاینده+ی=پایندگی

جاودانه+س=جاودانگی

پاره+ی=پارگی

حتما ببینید

جواب نگارش ششم صفحه 13 معرفت آفریدگار

صفحه13 1-بهـار و زیبایی های آن را با کلامی زیبا توصیف کنید.در متن خود از …