جواب نگارش پنجم صفحه 32 چنار و کدوبُن

صفحه32

3-با توجه به جدول واژه ها و نمادها،نخست متن زیر را بخوانید و سپس آن را بازنویسی کنید.

عطر دل انگیزی همه جا را فرا گرفته بود.همه ی پرندگان،آوازخوان بر شاخه های درخت دانایی نشسته بودند.درخت کهنسال هم مثل همیشه آرام ایستاده بود.هیجان بسیاری جنگل را فرا گرفته بود.کم کم همه جانوران دور درخت جمع شدند.همه ی آنها بی صبرانه منتظر گرفتن جواب سوال هایشان بودند.بالاخره زمان پاسخ دهی به سوالات رسید.درخت دانایی که بسیار باتجربه بود،با شور و اشتیاق فراوان تمام سوالات را پاسخ می داد.جوانه ی کوچک که بادقت همه چیز را مشاهده می کرد،دانایی و هوشیاری را درخت را ستایش می کرد و آرزو می کرد که روزی مثل او شود.

دکمه بازگشت به بالا