جواب نگارش پنجم صفحه 29 چنار و کدوبُن

صفحه29

متن زیر را بخوانید و با توجه به واژه های مشخص شده،به سؤالات پاسخ دهید.

1-كلمه ي «او»به چه كسی يا چه چيزي اشاره مي كند؟ ماهی

2-كلمه ی«تو»« به چه كسی يا چه چيزی اشاره مي كند؟ پرنده

3-كلمه ی«همين»به چه كسی يا چه چيزی اشاره مي كند؟ جویبار

4-کلمه ی«آنها»به چه كسی يا چه چيزی اشاره مي كند؟ دو ماهی بسیار بزرگ

5-يك نشانه ی ربط در متن پيدا كنيد و جمله هايی را كه اين كلمه به هم ربط داده است،در
جدول زير بنويسيد.

جمله ی اول نشانه ی ربط جمله ی دوم
با خوردن ماهي كوچكی مثل
من سير نخواهی شد
ولی اگر حرف های مرا با دقّت گوش كنی و مرا آزاد نمايی
دکمه بازگشت به بالا