جواب نگارش پنجم صفحه 28 چنار و کدوبُن

صفحه28

2-در جدول زیر، شش کلمه از فصلی که خواندید، پنهان شده است. آنها را رنگ کنید و زیر
جدول بنویسید.

چ و غ خ م ج ظ ل
ب ر م ش ج ا ع ت
ط ن گ د ل گ ش ا
ا گ ی م ع ج ز ه
ق ذ ن د ت و خ ا
ت ر ی ی ن د ض س
ش د ا ع ت ی ه ا

طاقت-نگذرد-دلگشا-شجاعت-غمگین-معجزه

3-مانند نمونه،کامل کنید.

خاربن یعنی      ریشه یا بوته ی خار

ناربن یعنی           درخت انار

خیاربن یعنی        بوته ی خیار

دکمه بازگشت به بالا