جواب نگارش پنجم صفحه 26 بازرگان و پسران

صفحه 26

حکایت زیر را بخوانید و درباره ی مفهوم آن کمی بیندیشید،پس از درک موضوع،آن را در دو
بند به زبان ساده بنویسید.

«دو کس،رنج بیهوده بردند و سعی بی فایده کردند؛یکی آنکه اندوخت و نخورد و دیگر آنکه
آموخت و نکرد:علم،چندان که بیشتر خوانی چون عمل در تو نیست، نادانی».

می توان گفت دو گروه عملا سعی و تلاش بیهوده کرده و زندگی خود را تباه کرده اند: دسته ای افراد مال اندوز که از آن اسفاده نکرده اند و دسته دوم عالمانی که هیچ بهره ای از عملشان نبرده اند و آن را بدون استفاده گذاشته اند.این افراد بدلیل اینکه اصل ماجرا را فراموش کرده اند و از پول و علمشان در جهت زندگی بهتر استفاده نمی کنند،دچار ضرر شده اند.

شاید همه ی ما این مثل را بارها شنیده ایم که«عالم بی عمل به چه ماند؟ به زنبور بی عسل». فراگیری علم و دانش تنها در صورتی کاربردی است که با عمل همراه و همگام باشد.در حقیقت ثمره ی علم واقعی،عمل کردن به آن است وگرنه فقط یادگیری آن، هیچ تغییری در زندگی ما ایجاد نمی کند.

دکمه بازگشت به بالا