جواب نگارش پنجم صفحه 23 بازرگان و پسران

نگارش پنجم صفحه 23

1-جدول را مانند نمونه کامل کنید. 

فضیلت اسباب غفلت محافظت خصلت
فضیلـ اسبا غفلـ محافظـ خصلـ
فضیـ اسبـ غفـ محافـ خصـ
فضـ اسـ غـ محا خـ
فـ ا محـ
مـ

2-الف)با توجه به متن درس،جاهای خالی را با واژه های مناسب پر کنید.

ای فرزندان بکوشید به کسب هنر و فضیلت،که انسان ثروتمند و باهنر،اگرچه گمنام باشد و دشمن بسیار داشته باشد،به سبب عقل و هنر خویش،در میان مردم شناخته می شود،چنان که فروغ آتش را هر چه تلاش کنند کم شود؛ باز هم شعله ور می گردد.
ب) از میان واژه هایی که نوشتید،سه تا را به دلخواه انتخاب کنید و در یک جمله به کار برید.

واژه ها:کسب،عقل،خویش

جمله: انسان با عقل خود می تواند در کسب علوم مختلف بکوشد و نام خویش را جاودانه گرداند.

دکمه بازگشت به بالا