جواب نگارش پنجم صفحه 20 رازی و ساخت بیمارستان

صفحه20

با توجه به متن،به سؤالات زیر پاسخ دهید.

1-پسرک چه ویژگی هایی برای زندگی روستایی تعریف کرد؟ 

ساده بودن زندگی روستایی و در عین حال طبیعی بودن آن(رودخانه و بتغ های بی انتها داشتن-آسمان صاف و پرستاره داشتن)

2-پیام متن چه بود؟

استفاده درست از طبیعت و نعمت های خدادادی ثروت اصلی و واقعی است نه فرو رفتن در مادّیات

3-بهترین عنوان برای متن چه می تواند باشد؟ چرا؟

ساده زیستی،ثروت برتر- زیرا پسر بچّه با اینکه در زندگی شهری خود از همه ی امکانات بهره مند بود و زندگی تجملاتی داشت امّا با دیدن زندگی روستاییان پی برد که ساده زیستی ثروت واقعی است.

دکمه بازگشت به بالا