جواب نگارش پنجم صفحه 19 رازی و ساخت بیمارستان

صفحه19

2-مانند نمونه واژه ها را كنار هم قرار دهيد و واژه های جديد بسازيد و آنها را در جای خالی،بنویسید. 

پرس و جو-خوشحال-شگفت زده-بدین سان-کارگاه-گفت و گو

3-جدول زیر را مانند نمونه کامل کنید و سپس یکی از کلمه های جدید را به دلخواه انتخاب کنيد و جمله بسازید.  کفش+گر=کفشگر

کلمه+گر/گار واژه ی جدید معنی
کار+گر کارگر کسی که کار می کند.
آموز=گار آموزگار کسی که چیزی را یاد می دهد.
بازی+گر بازیگر کسی که نقش یا عملی را بازی می کند.

آموزگار: آموزگار سال چهارممان را دیروز در مراسم روز معلّم دیدم.

دکمه بازگشت به بالا