جواب نگارش پنجم صفحه 18 رازی و ساخت بیمارستان

نگارش پنجم صفحه18

1- دو بند آخر درس را خوش خط و خوانا بنویسید و زیر واژه هایی که از نظر شما ارزش املایی
دارند،خط بکشید. 

امروزه همه ی ما تلاش می کنیم،کارهای خوبی انجام دهیم.یکی از شرط های موفّقیت در کارها،بهره گیری از دانایی و هوشیاری است.از خدای بزرگ می خواهیم به ما یاری رساند تا در این راه،موفّق شویم.پروردگار مهربان،به ما نعمت های فراوانی داده است.دانایی و هوشیاری،یکی از این نعمت هاست.

دوستان عزیز،اکنون من و شما برای موفّقیت خود و سربلندی میهن عزیزمان،ایران،چه کارهایی باید انجام دهیم؟

دکمه بازگشت به بالا