جواب نگارش پنجم صفحه 16 فضل خدا

صفحه 16

2-جاهای خالی را با نشانه های(، : . ! ؟ «») پر کنید.

پرنده ی کوچک و زیبا ناگهان به زبان آمد و گفتای باغبان مهربان که با درخت ها
مهربانی!مرا خوب نگاه کن.ببین چقدر کوچکم.من گوشت زیادی ندارم که تو بخواهی
کبابش کنی و بخوری.همه ی تن من پر و بال است،با استخوانهای ریز. من حتی یک
لقمه ی کوچک هم برای تو نمیشوم.چرا میخواهی مرا بخوری؟»

3-در هر گروه،يک واژه با بقيه فرق دارد.دور آن را خط بكشيد.

خدا پرواز دانشمند طبیعت بهار
انجم پروانه پرسش آب بلبل
باعث بال جست و جو کوهستان لاله زار
لیل جذب مطالعه نارون بستان
نهار آسمان نازک کردار کهن

دکمه بازگشت به بالا