جواب نگارش پنجم صفحه 13 فضل خدا

صفحه13

3-مانند نمونه،در متن درس،واژه‌ هایی را که آهنگ یکسانی دارند،پیدا کنید و بنویسید.
شمار،هزار،نهار

لاله زار،نوبهار،شاخسار

با توجه به متن حکایت«درخت گردکان» جمله های زیر را به ترتیب شماره گذاری کنید.

2 زیر سایه ی درخت گردویی دراز کشید و به فکر فرو رفت.

4 ناگهان گردویی از شاخه جدا شد و به پیشانی اش خورد.

3 پیش خود گفت:«چرا خدا خربزه را روی بوته و گردو را روی درخت به این بزرگی آفریده
است». 

1 مرد،خسته و تشنه با الاغش به یک جالیز خربزه رسید. 

5 بی درنگ خدا را شکر کرد و فهمید که هیچ کار خدا بی حکمت نیست.

دکمه بازگشت به بالا