جواب نگارش پنجم صفحه 12 فضل خدا

نگارش پنجم صفحه12

1-کلمه‌ های زیر را با حروف مناسب کامل کنید.

فضل-توحید-تأثیر-زمزمه

2-ابتـدا حروف کلمه ی نوشـته شـده را جدا کنید،سـپس مانند نمونه برای هر حـرف،دو واژه
بنویسید.

انجم

ا: آدمی-هزار

ن: نیایش-صنوبر

ج: جذّاب-مجاهد

م: مهتاب-سماور

دکمه بازگشت به بالا