آخرین خبرها

جواب نگارش پنجم صفحه 12 فضل خدا

نگارش پنجم صفحه12

1-کلمه‌ های زیر را با حروف مناسب کامل کنید.

فضل-توحید-تأثیر-زمزمه

2-ابتـدا حروف کلمه ی نوشـته شـده را جدا کنید،سـپس مانند نمونه برای هر حـرف،دو واژه
بنویسید.

انجم

ا: آدمی-هزار

ن: نیایش-صنوبر

ج: جذّاب-مجاهد

م: مهتاب-سماور

حتما ببینید

جواب نگارش ششم صفحه 13 معرفت آفریدگار

صفحه13 1-بهـار و زیبایی های آن را با کلامی زیبا توصیف کنید.در متن خود از …