جواب نگارش ششم صفحه 99 ستاره ی روشن

نگارش ششم صفحه99

1-از متن درس،بندهایی را که هر دو واژه ی مشخص شده در آن به کار رفته است،پیدا کنید و بنویسید. 

الف)وصیت،عزّوجل

گفت:وصیت کنم شما را که خدای،عزّوجلّ به یگانگی شناسید و وی را اطاعت دارید و بدانید که کردار زشت و نیکوی شما می بیند و آنچه در دل دارید،می داند و زندگانی شما به فرمان اوست.

ب)زینهار،حرام

نیکویی گویید و نیکوکاری کنید که خدای،عزّوجلّ،که شما را آفرید برای نیکی آفرید و زینهار تا بدی نکنید و از بدان دور باشید که بدکننده را زندگانی،کوتاه باشد و پارسا باشید و چشم و گوش و دست از حرام و مال مردمان،دور دارید.

دکمه بازگشت به بالا