جواب نگارش ششم صفحه 98 آداب مطالعه

صفحه98

1-ضرب المثل«کبوتر با کبوتر باز با باز،کند هم جنس با هم جنس پرواز»را توضیح دهید.

برای داشتن زندگی بهتر،راحت تر و بی دردسر تر هر موجودی بهتر است با هم تراز و هم جنس خود باشد.این مورد برای انسان نیز صادق است.همه ی ما باید بکوشیم با افرادی نشست و برخاست و معاشرت داشته باشیم که از نظر اخلاقی،شخصیتی و جایگاه اجتماعی هم سطح ما باشد زیرا معاشرت با چنین افرادی به دلیل وجود این تشابهات راحت تر است و نتایج بهتری را به دنبال دارد.

2-دریافت خود را از ضرب المثل«این دغل دوستان که می بینی،مگسانند گرد شیرینی»،بنویسید.

گاهی دوستان ما فقط به ظاهر دوست و خیرخواه ما به شمار می روند.در حقیقت این افراد فقط به این دلیل که سودی به آن ها می رسانیم و منفعتی برایشان داریم با ما دوست و همراه هستند و در اصل هیچ تعلّق خاطری به ما ندارند. این افراد حیله گر و فریب کار درست شبیه به مگس هایی هستند که دور شیرینی جمع شده اند و هیچ خیر و برکتی ندارند.

3-دو ضرب المثلی را که در کتاب فارسی سال های گذشته آموخته اید،بنویسید.

سحرخیز باش تا کامروا باشی.

ماهی را هر وقت از آ بگیری تازه است.

دکمه بازگشت به بالا