جواب نگارش ششم صفحه 97 آداب مطالعه

صفحه97

1-متن زیر را در یک بند ادامه دهید و عنوانی برای نوشته ی خود انتخاب کنید.

در اتاق نشسته بودم و به کتاب های کتابخانه نگاه می کردموناگهان چشمم به کتاب شاهنامه افتاد.هوس کردم تعدادی از ابیاتش را بخوانم.به شکل شانسی صفحه ای از کتاب را باز کردم.آن بخش مربوط به داستان گردآفرید بود.با شور و اشتیاق فراوان شروع به خواندن شعر کردم.گرد آفرید دختر پهلوان ایرانی،فرزند گژدهم،نگهبان دژ سپید،بود. او در هنگام حمله ی سهراب به ایران با دلاوری در برابر سهراب قوی پنجه ایستاد و نبردی سخت را با او به راه انداخت.دو پهلوان ضرباتی به هم وارد کردند تا در نهایت یکی از ضربات سهراب به کلاه خود گردآفرید خورد و با شکستن کلاه سهراب متوجّه شد که این دلاوری که با او می جنگد دختری زیبا است.اگر چه سهراب بالاخره توانست گردآفرید را شکت دهد امّا گردآفرید با رنگی بسیار توانست سهراب را از ادامه ی حمله منصرف کند و او را به سمت توران روانه کند.

آن قدر محو شعر و داستان زیبای شاهنامه شده بودم که اصلا نمی دانم چگونه چندین ساعت را پشت میز و پای خواندن شاهنامه سپری کردم.

دکمه بازگشت به بالا