جواب نگارش ششم صفحه 90 میوه ی هنر

نگارش ششم صفحه90

1-با توجه به متن شعر،برای هریک از نشانه ها،واژه های مناسب بنویسید.

صـ ص:قصّه-صدا-حاصل

قـ ق:قصّه-دهقان

هـ ـهـ ـه ه:تیشه-هیزم شکن-دهقان-مه-ناکرده-بیهوده-میوه-هنر

عـ ـعـ ـع ع:شعله-عمل

دکمه بازگشت به بالا