جواب نگارش ششم صفحه 88 راز زندگی

صفحه88

2-از نقطه ی شروع،پنج تا پنج تا خانه ها را بشمارید و حروف به دست آمده را یادداشت کنید.وقتی به آخر شکل رسیدید شمارش را از حرف آخر(و) شروع کنید و با حروف ردیف اوّل به همان ترتیب(پنجتایی)ادامه دهید.با کنار هم قرار دادن حروف، یک جمله ی زیبا به دست می آید.

جمله:خنده یعنی اینکه دل ها زنده است.

دکمه بازگشت به بالا