جواب نگارش ششم صفحه 84 راز زندگی

صفحه84

2-با توجه به متن درس،جدول را کامل کنید.

ش ک ف ت ن
ب س ت ن
ن ش س ت ن
گ ف ت ن

3-دو نمونه مبالغه و دو نمونه مناظره از درس هایی که تا کنون خوانده اید،بنویسید. 

مناظره:   1-و چنین گفت معلّم با ما:              «بچّه ها گوش کنید           نظر ما این است       شهدا خورشیدند»

             2-مرتضی گفت:«شهید                 چون شقایق،سرخ است.»

مبالغه:  1-خروشید و جوشید و برکند خاک               ز سمّش زمین شد همه،چاک چاک

           2-بزد تیغ و بنداخت از بر،سرش                      فرو ریخت چون رود،خون از برش

1-با استفاده از جان بخشی،برای هر یک از کلمه های زیر یک جمله بنویسید.

زبان سبز: زبان سبز کلید شروع به سخن گفتن کرد.

باغچه: باغچه نفسی کشید و با خوشحالی فریاد برآورد.

چمنزار: چمنزار صدای آهو را شنید و از خواب پرید.

دکمه بازگشت به بالا