جواب نگارش ششم صفحه 83 راز زندگی

نگارش ششم صفحه83

1-با توجه به متن درس،جمله هایی را که در آنها واژه ی«گل»به کار رفته است،بنویسید.

گل به خنده،گفت:

گفت و گوی غنچه و گل از درون باغچه باز هم به گوش می رسد.

گل به راز زندگی اشاره کرده است.

هر چه باشد او گل است.

گل،یکی دو پیرهن بیشتر ز غنچه پاره کرده است.

دکمه بازگشت به بالا