جواب نگارش ششم صفحه 78 دوستی و مشاوره

صفحه78

1-متن زیر را بخوانید و در جاهای خالی کلمات مناسب بنویسید.

قناری آواز نمی خواند.گل چشمانش را باز نمی کند و ابر از حرکت ایستاده است. گویی همه منتظر فصل بهار هستند.فصل دوباره زنده شدن طبیعت.فصل گل های لاله و بوته های سرسبز و آسمان نیلگونی که خورشید گرم و تابان به آن می تابد.پشت پنجره منتظر بهار نشسته ام.در انتظار فصلی که عشق و امید به زندگی را همراه می آورد.

2-از دوست خود چه انتظاراتی دارید؟در سه سطر بنویسید.

دوست آن باشد که گیرد دست دوست               در پریشان حالی و درماندگی

بیت بالا به خوبی ویژگی های دوست خوب را بر می شمارد. بدون شک داشتن دوستی که به هنگام سختی ها و دشواری ها همراه و هم قدم ما باشد،نعمتی بزرگ و باارزش است.دوست واقعی در سختی ها و تخی های زندگی است که شناخته می شود.من از دوستم انتظار دارمکه درست مثل خودم در سختی ها کنارم باشد به گونه ای که بتوان روی کمک هایش حساب باز کرد.

3-در یک بند توضیح دهید که مشورت کردن چه فایده هایی دارد و با چه کسانی باید مشورت کرد؟

مشورت در انجام کارها امری بسیار پسندیده است که بارها در قرآن کریم و نیز در سخن بزرگان به آن توصیه شده است.با مشورت کردن در انجام امور در حقیقت می توانیم ایده ها،نظرات و افکار دیگران را نیز به کار بگیریم و نتایج بهتری به بار آوریم.مشورت کردن ما را از گمراه شدن و زیان دیدن باز می دارد و مسیر درست را برای ما آشکار می سازد.انجام مشورت ما را از قابل اطمینان بودن راهی که پیش می گیریم مطمئن می سازد.به هنگام انجام مشورت با شنیدن تجربیات دیگران می توانیم از شکست های احتمالی بگریزیم و پیروزی و سعادت را برای خود به ارمغان بیاوریم.البتّه مشورت کردن تنها زمانی خوب است که با فرد دارای صلاحیت انجام شود.بدون شک والدین،معلّمان،دوستان خوب و افرادی که خیر و خوبی ما را می خواهند،می توانند بهترین مشاوران برای ما باشند و به سربلندی ما کمک کنند.

دکمه بازگشت به بالا